تحصیل در کانادا برای دانشجو های ایرانی

در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

از طریق گزینه های زیر به جواب برسید.

برای مرحله دریافت پذیرش تحصیلی نیاز به مشاوره دارم.

فرم ارزیابی زیر را تکمیل نموده و ظرف 48 ساعت کاری پاسخ به ایمیل شما ارسال می گردد.

خودم امور پذیرش را انجام میدهم ، ولی در برخی مراحل نیاز به مشاوره دارم.

فرم ارزیابی زیر را تکمیل نموده و ظرف 48 ساعت کاری پاسخ به ایمیل شما ارسال می گردد.

فرم خدمات